Dziednieka ētika

World Professional Healers and Psychics league

DZIEDNIEKA (EKSTRASENSA (*))

ĒTIKAS KODEKSS

Šis kodekss ir izstrādāts, pamatojoties uz priekšstatiem par Augstāko Labumu, kas sintezēti no ētisko, reliģisko un morāli tikumisko mācību principiem un nostādnēm, kuras bāzējas uz kopējām kosmohumānistiskajām vērtībām, kuru taisnīgumu un noturīgumu ir pierādījusi cilvēces pieredze daudzu gadsimtu garumā.

Pirmais un galvenais dziednieka uzdevums – pašizziņa un pašpilnveidošanās, kas nodrošina dziednieka progresu kalpošanas Ceļā sirgstošajiem. Dziednieka misijas un viņam doto prerogatīvu apziņai ir jāveidojas caur dziednieka statusa būtības, lomas un vietas visas Pasaules mērogā notiekošajā dzīvu organismu energoinformatīvās apmaiņas procesā. Izprotot savu uzdevumu katrā konkrētā situācijā, dziedniekam jāvadās pēc noteikumiem, kurus pamato gadsimtiem senas pieredzes ceļš un mūsdienu zinātne:

  1. Izturies pret citiem tā, kā tu pats vēlies, lai citi izturas pret tevi;
  2. Cilvēks cilvēkam – partneris kā individuāli, tā kolektīvi veiktajā ceļā, kāpjot augšup pa Evolūcijas kāpnēm;
  3. Mirusi matērija neeksistē – viss, ko radījusi Daba, pieder tai vai citai dzīvības formai, kurai piemīt atbilstošs apziņas līmenis, un pret kuru ir jāizturas ar cieņu un saudzīgumu;
  4. Dziednieka un viņa pacienta savstarpējo attiecību izveides stūrakmens – sniegt Labumu pēc palīdzības alkstošajam;
  5. Medicus curat, Natura sanat! (Ārsts ārstē, Daba dziedina!);
  6. Ikvienam savā dzīvē ir tiesības vadīties pēc personīgiem ideāliem. Turklāt, nosakot attieksmi pret kādu parādību vai situāciju, dziedniekam jāizrāda sava personīgā nostāja, līdzīgi tam, kā dziednieka veiktajos darbos jārealizējas viņa personīgajiem ideāliem;
  7. Dziedniekam jācenšas izvairīties no iespējamo un reālo savu kolēģu, ārstu un citu profesiju pārstāvju darba procesā pieļauto kļūdu un nepilnību nosodīšanas. Katrā konkrētā gadījumā viņam jāakcentē sarunu biedru uzmanība uz pozitīvi radošo aspektu savas personīgās lomas apzināšanā un atbildībā pret konkrēto problēmsituāciju;
  8. Visos jautājumos, kas saistīti ar materiālu atlīdzību par savu darbu, dziedniekam jāvadās pēc „optimālā minimuma” (**) principa, izrādot izteiktu nesavtīgumu un aktīvu altruismu, balstītu uz priekšstatiem par Pasaules mērogā valdošo Augstāko Taisnīgumu un Augstāko Labumu;
  9. Izvēles brīvība ir ikviena cilvēka svētas un neaizskaramas tiesības. Dziednieka pienākums – cienīt šīs tiesības un svēti tās ievērot, veidojot savstarpējās attiecības ar citiem. Dziednieka iejaukšanās aprūpējamā subjekta personīgajā, darījumu vai sabiedriskajā dzīvē bez tā atļaujas un vēlēšanās ir nepieļaujama, izņemot ārkārtas gadījumus (cilvēks ir bez samaņas, nepilngadīgs utt.), kad dziedniekam ir jārīkojas nekavējoties;
  10. Dziednieka sniegto pakalpojumu reklāmai jābūt korektai, ar cieņu pret saviem kolēģiem, tai jāsatur informācija par viņa reālajām iespējām. Dziednieks ir simtprocentīgi atbildīgs par savas reklāmas saturu.

 

________________________________________________________

(*) šajā tekstā viss, kas attiecas uz “dziednieku”, tieši tāpat attiecas arī uz “ekstrasensu”.

(**) „optimālais minimums” – nepieciešamais materiālo resursu daudzums, kas ļauj dziedniekam evolucionēt saskaņā ar viņa izvēlēto Ceļu un saistībā ar kopējo cilvēces Evolūcijas programmu; prasme izmantot minimumu, lai sasniegtu maksimālu rezultātu.

Dziednieka Ētikas kodekss apstiprināts Vispasaules Dziednieku līgas I Kongresā 2006. gada 29. oktobrī Rīgā.

 

 Atbalstu:   _____________________

                                                                                           (paraksts)

 

_____________

      (datums)